شرح وظايف اداره پذيرش و ثبت نام

 

اداره پذيرش و ثبت نام يكي از اداره هاي مديريت خدمات آموزشي مي باشد كه رئوس فعاليتهاي اين اداره به شرح ذيل است.

1-    پذيرش دانشجويان جديدالورود و نظارت بر حسن انجام امور ثبت نام

2-    انجام كارهاي مربوط به صدور گواهي اشتغال به تحصيل ـ ميهمان تكدرس ـ صدور مرخصي و انصراف از تحصيل ـ تسويه حساب دانشجويان ـ ارسال پرونده و ريزنمرات دانشجويان به دانشگاهي كه انتقال مي يابند و درخواست پرونده هاي دانشجويان  منتقل شده به اين دانشگاه ـ الصاق برچسب ثبت نام ـ ثبت و نگهداري تاييديه هاي تحصيلي دانشجويان ـ كارهاي مربوط به شهريه

3-    ميهماني و انتقالي دانشجويان بشرح ذيل:

الف) دانشجويان متقاضي ميهمان و انتقال بايستي هر ساله از اول ارديبهشت تا آخر آن ماه از طريق سايت وزارت علوم اقدام نموده و پس از ثبت نام مراحل آن كد رهگيري دريافت نمايند و پاسخ درخواستها طبق آنچه در سايت گفته شده در وقت مقرر اعلام مي گردد لذا از هرگونه مراجعه به دانشگاه خودداري فرمائيد.

ب) دانشجوياني كه ميهمان مي شوند بايستي در مدت ميهماني شهريه پرداخت كنند. حداقل ميزان شهريه هشت ميليون ريال مي باشد.

ج) پرونده دانشجوياني رسيدگي مي شود كه (ساكن استان البرز و داراي حداقل معدل كل 13 باشند)

د) حداكثر مدت ميهماني 4 نيمسال است.

4-     امور مربوط به مشمولين (پسر) به شرح ذيل:

الف) دانشجويان ورودي كارشناسي با مراجعه به مسئول نظام وظيفه و ارائه مدارك ( مدرك پيش دانشگاهي كه توسط اداره آموزش و پرورش منطقه مهر و تاييد شده است و كپي شناسنامه و كارت ملي) اقدام به دريافت معرفي نامه جهت ارائه به (پليس + 10) نمايند.

     ب) با مراجعه به پليس +10 و پس از دريافت مجوز تحصيلي ، اين مجوز را به مسئول نظام وظيفه دانشگاه تحويل دهد.

     ج) دانشجويان پسر پس از اتمام دوره كارشناسي مي بايست تسويه حساب نمايد سپس جهت دريافت نامه (اتمام معافيت تحصيلي) براي ارائه به سازمان نظام وظيفه يا دانشگاه مقطع بالاتر (كارشناسي ارشد) به مسئول نظام وظيفه مراجعه نمايند.

   

      5- پذيرش دانشجويان خارجي به شرح ذيل:

     الف) دانشجويان خارجي هر ساله مي توانند از 15 ارديبهشت ماه لغايت 15 خرداد ماه مدارك خود را به اداره پذيرش و ثبت نام جهت رسيدگي تحويل دهند.

     ب) دانشجويان متقاضي بايستي مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي و ريزنمرات و همچنين كارت اقامت خود را هنگام درخواست ثبت نام تحويل دهند.