دکتر محمد دلنواز

دکتری مهندسی عمران

مدیر خدمات آموزشی

شماره تماس :

 026-34579600 داخلی 2235

پست الکترونیکی: delnavaz@khu.ac.ir