اهم وظایف مدیریت خدمات آموزشی  

نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها و ضوابط آموزشي - بررسي موانع و مشكلات آموزشي و ارائه پيشنهاد و راهكار اجراي امور پذيرش- ثبت نام - صدور كارت تحصيلي وگواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان- اجراي امور مربوط به نظام وظيفه دانشجويان- بررسي و رسيدگي به وضعيت دانشجويان مشروط، ترك تحصيل- مهمان- انتقالي- تغيير رشته صدور گواهينامه فراغت از تحصيل موقت و دائم و پاسخ به استعلام هاي آموزشی- برگزاري جلسات شوراي آموزشي دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات آن- شركت در جلسات كميسيون بررسي موارد خاص و اجراي تصميمات كميسيون- انجام امور مربوط به حق التدريس استادان- نظارت بر روند حضور و غياب استادان ودانشجويان و انجام اقدامات لازم- تهيه تقويم آموزشي ساليانه و ارائه به شوراي آموزشي جهت تصويب و نظارت بر حسن اجراي آن- تهيه گزارش از فعاليتهاي آموزشي دانشگاه و ارائه به مقامات مربوط - مکاتبات مربوط به اداره کل آموزش و پاسخ به آنها- پاسخ به سوالات آموزشی دانشجویان، فارغ التحصیلان، مراجعین، دانشکده ها، گروه های آموزشی و ارائه راهنمایی های لازم- بررسی پرونده های فراغت از تحصیل دانشجویان و در نهایت تایید آنها-انجام سایر آمور آموزشی در طی سال