معرفی کارکنان مدیریت خدمات آموزشی واحد کرج

شماره دانشگاه خوارزمی واحد کرج:  34579600 -026

 

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن تماس(داخلی)

آقای مجید شفیعی

مسئول دفتر خدمات آموزشی

2235

آقای سعید افراسیابی

رئیس ادراه پذیرش و ثبت نام

2237

آقای ابوالفضل اكبري

كمك كارشناس اداره پذیرش و ثبت نام

2237

آقای مرتضی اربین

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام

 2237

خانم صديقه فتاحي بيات

رئيس اداره دانش آموختگان

2611

آقای سيد علي وارسته كاشاني

کارشناس اداره دانش آموختگان

2611

خانم حبيبه اسماعيل پور

کمک کارشناس اداره دانش آموختگان 2231

خانم منیره تقوی

کمک کارشناس اداره دانش آموختگان

2231

آقای امير احمد ياسوري 

کمک کارشناس اداره دانش آموختگان

2231

آقای اكبر شقاقي

كارشناس برنامه هاي آموزشي وحق التدريس

 

آقای ميرعسگر حسيني

بايگانی

2238

آقای مظفر جعفرزاده

بايگانی

2238

خانم مهندس شهین جعفری

مسئول رایانه آموزش

2242

آقای رضا زند

کارشناس مدیریت خدمات آموزشی

2388
     

 

 

معرفی کارکنان مدیریت خدمات آموزشی واحد تهران

شماره دانشگاه خوارزمی واحد تهران: 88329220-021

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

خانم سحرگل نوروزپور

کارشناس امور دانش آموختگان

4443

خانم زینب گندمی

کارشناس امور دانش آموختگان

4443

آقای میرجعفر قاسمیان

کارشناس امور دانش آموختگان

4443

خانم گودرزی مسئول امور رایانه 4443