اهداف و وظایف
مدیریت خدمات آموزشی مسئولیت امور آموزشی دورۀ کارشناسی را بر عهده دارد. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط آموزشی، بررسی موانع و مشکلات آموزشی و ارائه پیشنهاد و راهکار، اجرای امور پذیرش و ثبت نام، صدور کارت تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان، اجرای امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان، بررسی و رسیدگی به امور دانشجویان مشروط، ترک تحصیل، مهمان، انتقالی، تغییر رشته، صدور گواهینامۀ فراغت از تحصیل موقت و دائم و پاسخ دادن به استعلا مهای آموزشی، برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات آن، شرکت در جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص و اجرای تصمیمات کمیسیون، انجام دادن امور مربوط به حق التدریس استادان، نظارت بر روند حضور و غیاب استادان و دانشجویان، تهیۀ تقویم آموزشی سالانه و ارائه به شورای آموزشی برای تصویب و نظارت بر حسن اجرای آن، تهیۀ گزارش از فعالیت های آموزشی دانشگاه و ارائه به مراجع ذ یربط، مکاتبات مربوط به اداره کل آموزش و پاسخ به آنها، پاسخ دادن به سؤالات آموزشی دانشجویان، فار غ التحصیلان، مراجعان، دانشکده ها، گروه های آموزشی و ارائۀ راهنمایی های لازم، بررسی پرونده های فراغت از تحصیل دانشجویان و در نهایت تأیید آنها و انجام دادن سایر امور آموزشی از جمله فعالیت های این بخش است.
img_yw_news
img_yw_news
اطلاعیه و اخبار
ثبت نام دانشجویان میهمان پذیرفته شده مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۱۴۰۱/۱۰/۲۱
ثبت نام دانشجویان میهمان پذیرفته شده جدید مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۱۴۰۱/۶/۵
فرم تغییر نمره
۱۴۰۱/۲/۶
درخواست میهمانی و انتقالی دانشجویان مقطع کارشناسی
۱۴۰۱/۱/۲۹
فهرست دروس عمومی، معارفی عمومی و اختیاری
۱۴۰۰/۶/۳۱
ثبت نام دانشجویان میهمان دانشگاه خوارزمی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
۱۴۰۰/۶/۷
قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان محترم دانشگاه خوارزمی
۱۴۰۰/۴/۲۸
قابل توجه دانش آموختگان محترم تمامی مقاطع
۱۳۹۹/۱۲/۲۵
راهنمای دانش آموختگان در سیستم گلستان
۱۳۹۹/۸/۲۶
راهنمای ثبت درخواست معرفی با استاد در سیستم گلستان
۱۳۹۹/۲/۲۹
اطلاعیه درخصوص میهمانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی
۱۳۹۹/۲/۱
کانال رسمی تلگرام آموزش برای تمامی مقاطع
۱۳۹۹/۱/۲۵
راهنمای استفاده از سیستم سجاد برای دانش آموختگان
۱۳۹۷/۱۲/۶
اطلاعیه نظام وظیفه عمومی ناجا در خصوص میزان سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کاردانی
۱۳۹۷/۱۱/۱۰
حداکثرمدت تحصیل دانشجویان مشمول
۱۳۹۷/۳/۵
قابل توجه دانش آموختگان تمامی مقاطع
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
راهنمای ثبت درخواست ارسال مدارک تحصیلی در سیستم گلستان
۱۳۹۶/۶/۷
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱6 ـ 13 شهریور ۱۴۰1
انتخاب واحد با تاخیر: 20-19 شهریور ۱۴۰1
شروع کلاسها: 27 شهریور ۱۴۰1
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 11 - 9 مهر ۱۴۰1
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 30 - 26 آذر 1401
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال دوم: 3 - 1 اسفند ۱۴۰1
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال دوم: 30 اردیبهشت لغایت 3 خرداد 1402
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 14 دی ۱۴۰۱
امتحانات: 19 دی لغایت 3 بهمن ۱۴۰۱
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده ۱۴۰1: ۲0 ـ 19 آذر ۱۴۰1 (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال جاری: 23 ـ 12 آذر 1401
ارزشیابی نیمسال دوم: 27 ـ 16 اردیبهشت 1402