فهرست افراد


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.آقای علی شکریان
مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی
شماره داخلی: 02634579600-2235
شماره تلفن: 02634530375

آقای سعید افراسیابی
رئیس ادراه پذیرش و ثبت نام
شماره داخلی: 02634579600-2237
شماره تلفن: 02634512002
آقای مرتضی اربین
کارشناس مسئول اداره پذیرش و ثبت نام
شماره داخلی: 02634579600-2237
شماره تلفن: 02634512002
آقای رضا زند
کارشناس مسئول اداره پذیرش و ثبت نام
شماره داخلی: 02634579600-2388
شماره تلفن: 02634526727
خانم نسترن رشتیانی
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
شماره داخلی: 02634579600-2768
شماره تلفن:
آقای محمد سلیمانی
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
شماره داخلی: 02634579600-2237
شماره تلفن:

آقای مهندس خلیل شش یکانی
رئیس ادراه پذیرش و ثبت نام
شماره داخلی: 1
شماره تلفن: 02186072739
خانم سحر گل نوروزپور
کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان
شماره داخلی: 02181584454-7
شماره تلفن: 02186072739
آقای وحید طولابی
کارشناس مسئول اداره پذیرش و ثبت نام
شماره داخلی: 3
شماره تلفن: 02186072739
خانم سمیه کریمی کاکاوند
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
شماره داخلی:
شماره تلفن: 021-86072739 - 81584445 - 81584478 تلفن های گویا
بهاره صیدآبادی
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام
شماره داخلی:
شماره تلفن: 021-86072739 - 81584445 - 81584478 تلفن های گویا

خانم صدیقه فتاحی بیات
رئیس اداره دانش آموختگان
شماره داخلی: 02634579600-2231
شماره تلفن: 02634511004
آقای سید علی وارسته
کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان
شماره داخلی: 02634579600-2611
شماره تلفن: 02634511004
خانم سهیلا دانشی
کارشناس اداره دانش آموختگان
شماره داخلی: 02634579600-2611
شماره تلفن: 02634511004
خانم منیره تقوی
کمک کارشناس اداره دانش آموختگان
شماره داخلی: 02634579600-2231
شماره تلفن: 02634511004
خانم زهرا رضوی امام
کمک کارشناس اداره دانش آموختگان
شماره داخلی: 02634579600-2611
شماره تلفن: 02634511004
آقای عطاء گیوزاد
کارشناس اداره دانش آموختگان
شماره داخلی: 02634579600-2611
شماره تلفن: 02634511004
خانم نجمه مصباح
کارشناس اداره دانش آموختگان
شماره داخلی: 02634579600-2611
شماره تلفن: ۰۲۶۳۴۵۱۱۰۰۴

خانم نرگس جلیلیان پور
کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان
شماره داخلی: 5
شماره تلفن: 02186072776

خانم مهندس شهین جعفری
رئیس اداره واحد رایانه
شماره داخلی: 02634579600-2242
شماره تلفن: 02634530285
خانم مهندس سهیلا کریمایی
کارشناس واحد رایانه
شماره داخلی: 02634579600-2492
شماره تلفن: 02634530285


آقای دکتر جواد جعفریان
کارشناس امور مالی
شماره داخلی: 02634579600-2388
شماره تلفن: ۰۲۶۳۴۵۲۶۷۲۷

خانم صدیقه خانی
کارشناس مسئول امور مالی
شماره داخلی: 02181584453-4
شماره تلفن: 02186072776

آقای کریم کاظم زاده
بایگان
شماره داخلی: 02634579600-2245
شماره تلفن: 02634511004
آقای اکبر شقاقی
بایگان
شماره داخلی: 2238
شماره تلفن: 02634579600

خانم مژگان حبیبی
کارشناس مدیریت خدمات آموزشی
شماره داخلی: 02634579600-2768
شماره تلفن: